Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > Hukuk Birimi

Taşra Teşkilatı Hukuk Biriminin Görevleri

MADDE 14 - (1) Taşra Teşkilatı Hukuk Biriminin görevleri şunlardır:

a)  Bakanlığın taraf olduğu adli ve görevlendirildikleri idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak.

b) Bakanlığın taraf olduğu davalara ilişkin dosya hazırlamak ve yazışma işlemlerini yürütmek.

c) Adli ve idari merciler ile icra dairelerine verişlecek dosyaların hazırlanması ve ilgili mercilere iletilmesi işlemlerini yürütmek.

ç) Yetkileri dahilindeki adli ve idari uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi hususunda hukuk birimi görüşünü oluşturmak.

d) Serbest Avukatlara verilen dosyaların listesinin hazırlanması ve dosyanın bir örneğinin zimmet karşılığı teslim edilmesi işlemlerini yürütmek.

e) Serbest Avukatların verecekleri, cevap, temyiz dilekçeleri, kararlar ve Yargıtay İlamları ile duruşma zabıtlarının iz dosyasına konulması işlemlerini yürütmek.

f) Kadrolu Avukatların talimatıtalimatı üğzerine icra işlemlerinin ve ara kararların gereklerinin yerine getirilmesi işlemlerini yürütmek.

g) Bakanlık alacaklarının tahsili hakkında idari takip işlemlerinin yazışmalarının yapılarak dosyaların hazırlanması, icra takibi açılması işle ilgili yazışmalar ile Bakanlığın taraf olduğu icra takiplerine ilişkin kayıtların tutulması işlemlerini yürütmek.

ğ) Dava ve icra dosyalarına ait kayıtlarının turulması, güncellenmesi ve dosyalara ait bilgilerin ver girişinin yapılması işlemlerini yürütmek.

h) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

(2) Bakanlık bünyesindeki görev süresi esas alınarak en kıdemli avukat taşra hukuk birimin koordinatörlüğü görevini yürütür.

(3) Taşra hukuk birimi, yazışmalarını, mevzuatla doğrudan avukata verilen yetkiler yönünden avukat, bunlar dışındaki, iş ve işlemler yönünden Bölge Müdürü aracılığı ile yapar.